Przetargi i zapytania ofertowe

Dialog techniczny w zakresie hydroizolacji i termoizolacji obiektów MOSiR w Opolu

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

o g ł a s z a
dialog techniczny w zakresie

hydroizolacji i termoizolacji obiektów MOSiR w Opolu

  1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego.
  2. Zgłoszenia można składać:
    a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego,
    b) faksem na nr + 48 77 4539161
    c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p.drelichowski@mosir.opole.pl
  3. Termin składania zgłoszeń: do 30 września 2017 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

Ogłoszenie o dialogu technicznym
Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym
Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 25.08.2017 r.