1. STRONA GŁÓWNA
 2. /
 3. Oferty pracy
 4. /
 5. NABÓR – INSPEKTOR DS....

NABÓR – INSPEKTOR DS. BHP

utworzone przez | 12 kwietnia, 2017

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OPOLU

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

INSPEKTOR DS. BHP  – 1/4 ETATU

 

 

 1. Wymagania niezbędne

 

Wymagania niezbędne Wymagane dokumenty
a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP * Oświadczenie
b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych Oświadczenie
c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne Oświadczenie
d) nieposzlakowana opinia Oświadczenie
e) wykształcenie:·  wyższe o kierunku lub specjalności              w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe                  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Kserokopia dyplomu lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów
f) staż pracy:co najmniej trzyletni udokumentowany staż pracy w służbie Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniuw przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c)
g) prawo jazdy kategorii B oraz sprawne prowadzenie pojazdów Kserokopia uprawnień oraz zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 1. Wymagania dodatkowe

 

Wymagania dodatkowe Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub                 w CV potwierdzające spełnianie wymagania
a)   znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i umiejętność ich interpretacji Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnianie wymagania
b)   znajomość kodesku pracy i umiejętność interpretacji przepisów Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnianie wymagania
c)   znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i umiejętność ich interpretacji Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnianie wymagania
d)   odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnianie wymagania
e)   umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnianie wymagania
f)    biegła znajomość obsługi komputera, w tym systemu operacyjnego Windows i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego Microsoft Windows Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnianie wymagania
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony ppoż.,
 2. przeprowadzanie kontroli stanu bhp i ppoż. oraz koordynacja przestrzegania przepisów w tym zakresie w Miejskim Ośrodku sportu i Rekreacji,
 3. informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz wnioskowanie w celu ich usuwania,
 4. koordynacja oraz prowadzenie szkoleń wstępnych (instruktaż ogólny) z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nowoprzyjętych pracowników oraz organizowanie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. opracowywanie dokumentów dotyczących ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 6. przygotowywanie projektów zarządzeń dyrektora i instrukcji dotyczących bhp i ppoż.,
 7. realizacja zadań związanych z ochrona przeciwpożarową MOSiR, w tym dokonywanie oceny zabezpieczenia ppoż. obiektów MOSiR oraz ustalanie potrzeb wyposażenia w urządzenia gaśnicze, sprzęt ppoż. i oznakowanie z obowiązującymi przepisami,
 8. rejestracja, sporządzanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
 9. udział w dochodzeniach powypadkowych,
 10. określanie potrzeb, zaopatrywanie oraz nadzorowanie wykorzystania odzieży ochronnej i roboczej zgodnie z normami wyposażenia pracowników MOSiR,
 11. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu bhp i ppoż.

 

* Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielopiętrowy, schody, bez windy,
 2. praca przy komputerze,
 3. bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,
 4. stanowisko wymagające mobilności, ciągłego kontaktowanie się z innymi stanowiskami i instytucjami,
 5. praca w wymiarze 1/4 etatu

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

 

 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 

 1. dokumenty wymienione powyżej,
 2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz.902)”  i podpisem,
 3. list motywacyjny,
 4. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej bip.um.opole.pl. oraz w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13,
 5. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.*

 

Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Barlickiego 13 w Opolu (pok. nr 113), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. BHP  w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r., decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu i na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13.

 

 

*w przypadku osób niepełnosprawnych

 

Dyrektor

 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

 

ogłoszenie o naborze BHP i PPOŻ
kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA

Skip to content