1. STRONA GŁÓWNA
 2. /
 3. Oferty pracy
 4. /
 5. Ogłoszenie o naborze –...

Ogłoszenie o naborze – KIEROWNIK DZIAŁU INWESTYCJI REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

utworzone przez | 2 stycznia, 2015

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OPOLU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
KIEROWNIK DZIAŁU INWESTYCJI REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(1 etat)
 1. Wymagania niezbędne
  Wymagania niezbędne

  Wymagane dokumenty

  • a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP **
   Kserokopia dowodu osobistego
  • b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych
   Oświadczenie
  • c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
   Oświadczenie
  • d) nieposzlakowana opinia
   Oświadczenie
  • e) wykształcenie wyższe techniczne budownictwo
   Kserokopia dyplomu
  • f) staż pracy: minimum 5 lat w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym lub co najmniej 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
   Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy
   Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z KRS
  • g) udokumentowane kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku
   Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy, lub zaświadczenia potwierdzającego uzyskane kwalifikacje
  • h) prawo jazdy kat. B oraz sprawne prowadzenie samochodów osobowych
   Kserokopia uprawnień oraz zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania
 2. Wymagania dodatkowe
  Wymagania dodatkowe
  Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

  a) znajomość przepisów z zakresu:

  •  finansów publicznych
  • prawo budowlane
  • prawa pracy
  • Kodeksu Cywilnego w zakresach odnoszących się do robót budowlanych
  • bhp
  • zamówień publicznych
  • ustawy o sporcie
  • ustawy o samorządzie gminnym
  • gospodarki nieruchomościami.

  Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania
  b) znajomość struktury oraz statutu MOSiR w Opolu
  Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania
  c) biegła umiejętność obsługi komputera w tym systemu operacyjnego Windows i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office, programu kosztorysującego
  Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania
  d) predyspozycje: odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, sumienność, rzetelność, umiejętność zarzadzania zespołem, umiejętności negocjacyjne, bardzo dobra organizacja czasu pracy, odporność na stres, umiejętność pracy
  Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania
  pod presją czasu, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, samodzielność i wysokie zdolności organizacyjne, umiejętność planowania i organizacji projektów.
  e) doświadczenie w prowadzeniu budów (na stanowiskach np. kierownik projektu, kierownik budowy, inspektor nadzoru)
  Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania
  f) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
  Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania
  g) przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 3. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Nadzorowanie całokształtu prac wykonywanych przez pracowników Działu Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych.
  2. Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem planu inwestycji i remontów oraz właściwą jego realizacją po zatwierdzeniu.
  3. Dbałość o kompletność, integralność i rzetelność posiadanej dokumentacji projektowej w tym w szczególności projektu budowalnego wykonawczego,
  4. Współdziałanie z wykonawcami poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych.
  5. Uczestniczenie w czynnościach odbiorowych poszczególnych robót budowlanych.
  6. Nadzór ad dokumentacja wykonawcza, odbiorowa i powykonawczą.
  7. Egzekwowanie kar umownych w ramach umów zawartych na roboty budowlane.
  8. Nadzór na realizacją zadań MOSiR wynikających z Prawa zamówień publicznych oraz nadzór nad prawidłową realizacją umów z zakresu działania Działu.
  9. Nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów technicznych zarządzanych budynków i prawidłowym sporządzaniem protokołów z aktualizacją.
  10. Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości.
  11. Przygotowywanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania Działu Inwestycji Remontów i Zamówień Publicznych.
  12. Potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur związanych z zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi.
  13. Ustalanie szczegółowych zakresów obowiązków podległych pracowników.
  14. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Opola oraz jednostkami zewnętrznymi przy realizacji prac objętych powyższym zakresem.
  15. Dokonywanie okresowych ocen pracowników Działu Inwestycji Remontów i Zamówień Publicznych.
  16. Sporządzanie pism.
  17. Organizowanie, motywowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników.
  18. Współdziałanie z komórkami MOSiR.
  ** Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
  4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  Praca w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13 I piętro, bez windy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca wymaga również przemieszczania się po wszystkich obiektach Miejskeigo Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu:
  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0,01%.
  6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
  a) dokumenty wymienione powyżej,
  b) życiorys- CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
  realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202),
  c) list motywacyjny,
  d) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.mosir.opole.pl) oraz w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Marketingu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13.
  e) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.*
  Kompletne aplikacje należy składać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Barlickiego 13 w Opolu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Działu Inwestycji Remontów i Zamówień Publicznych w terminie do dnia 8 grudnia 2014 r. ,decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu i na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13.

**w przypadku osób niepełnosprawnych

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
/-/
Sławomir Kożuszko

Opole, 28 listopada 2014 r.
umieścił: Radosław Mielec

Skip to content