Podinspektor

utworzone przez | 18 kwietnia, 2018

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Podinspektor

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

  1. Wymagania niezbędne

 

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie Oświadczenie
b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych Oświadczenie
c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne Oświadczenie
d) nieposzlakowana opinia Oświadczenie
e) wykształcenie – wyższe Kserokopia dyplomu
f) staż pracy – 5lat Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie
o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c)

 

  1. Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub                 w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) znajomość programu do elektronicznej obsługi klienta Zapis w CV
b) znajomość języka angielskiego w stopniu średnim Zapis w CV
c) sprawna obsługa komputera w tym programu WORD i Office Zapis w CV

 

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) sporządzanie harmonogramów czasu pracy dla pracowników obiektów

b) zbieranie wniosków o potrzebach zakupowych obiektów

c) prowadzenie kontroli sanitarnej obiektów

d) dokonywanie zamówień i nadzór nad ich prawidłową merytorycznie i terminowo realizacją

e)  rozliczanie dziennych wpływów gotówkowych; odprowadzanie pieniędzy do banku

f)  sporządzanie zestawień i analizy sprzedaży gotówkowej

g) nadzór nad poprawnością funkcjonowania stanowisk kasowych

 

 

  1. Warunki pracy na stanowisku:

usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielopiętrowy, schody, z windą,

praca przy komputerze,

bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,

stanowisko wymagające mobilności, ciągłego przemieszczania się w obrębie Zespołu Obiektów

5. W miesiącu kwietniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

  1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a) dokumenty wymienione powyżej,

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)” i podpisem;

c) list motywacyjny,

d) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.mosir.opole.pl) oraz
w Dziale Administracji Organizacji i Marketingu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
Barlickiego 13.

e) Dokument potwierdzający niepełnosprawność*

 

Kompletne aplikacje należy składać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Barlickiego 13 w Opolu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz  na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13.

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze – podinspektor (KPA)

kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*w przypadku osób niepełnosprawnych

Skip to content