Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Termomodernizacja budynku administracyjno- hotelowego na terenie obiektu Sztucznego Lodowiska Toropol”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.