Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie naprawy okładzin z płytek ceramicznych niecek (mała, średnia, duża) na terenie obiektu Basenu Letniego przy Placu Róż 1.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.