Jeśli jesteś kreatywny, otwarty na nowe wyzwania, chcesz rozwijać się i zdobywać doświadczenie szkoleniowe pracując z uzdolnionymi dziećmi w projekcie PZPN, OZPN i Miasta Opola – Akademii Młodych Orłów?

AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW  W OPOLU

POSZUKUJE TRENERA – ASYSTENTA OD 1 WRZEŚNIA 2017

Czekamy na zgłoszenia ambitnych i utalentowanych trenerów !!!

Dzięki pracy w AMO w Opolu możecie nabyć doświadczenie szkoleniowe ale i również wiele niezbędnych umiejętności i wiadomości które wykorzystacie w dalszej pracy trenerskiej.

Dajemy ci możliwości, a ty daj sobie szansę!!

 

 1. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

 • Kwalifikacje trenerskie: minimum dyplom trenera – UEFA C
 • ważną licencję trenera wydaną przez PZPN lub OZPN,
 • udokumentowany min. roczny staż w pracy z dziećmi w kategoriach wiekowych w których prowadzone jest szkolenie AMO.
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na danym stanowisku (zaświadczenie lekarskie),
 • dobra umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint),
 • bardzo dobra znajomość działalności i zasad funkcjonowania PZPN i OZPN w szczególności dotyczących szkolenia i rozgrywek dzieci i młodzieży, Narodowego Modelu Gry oraz założeń szkoleniowych i organizacyjnych AMO.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • Wysokie zdolności organizacyjne,
 • bardzo dobre zdolności interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność i sumienność w pracy z dokumentami,
 • umiejętność planowania i myślenia strategicznego,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach,
 • kreatywność i innowacyjność w działaniu,
 • dyspozycyjność do podróży służbowych ( wyjazdy na konferencje szkoleniowe)

 

 1. Wymiar czasu pracy:

 

 • Zgodnie z harmonogramem zajęć szkoleniowych AMO – 4 dni treningowe
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny,
 • scan dyplomu trenera,
 • scan licencji trenera,
 • scan dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach, kursach trenerskich,
 • scan dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 •  podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Sposób i termin składania ofert:
 • Oferty należy składać drogą mailową z dopiskiem w  temacie wiadomości „Kandydat – Trener Asystent AMO Opole” na adres L.Wielichowski@mosir.opole.pl, lub osobiście do Łukasza Wielichowskiego w biurze MOSiR przy ulicy Barlickiego 13 w terminie do dnia 24 sierpień 2017 r. (czwartek) do godziny 12.00
 • Osoby które spełnią warunki określone w specyfikacji oferty, zostaną  zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy kandydatów indywidualnie do dnia 25 sierpnia 2017.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien posiadać ze sobą oryginały dokumentów  i oświadczeń będących podstawą aplikacji na stanowisko Trenera – Asystenta AMO Opole
 1. Oferty odrzucone w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji
 2. Inne informacje:
 • Dodatkowe informacje u Trenera Koordynatora  AMO  Tomasza Bardjana tel. 608 065 311
 • Zapraszamy na stronę www.laczynaspilka.pl gdzie w zakładce Akademia Młodych Orłów znajdziecie informacje dotyczące programu  i założeń projektu AMO.