1. STRONA GŁÓWNA
 2. /
 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://mosir.opole.pl i ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu jest Administratorem Danych Osobowych. Polityka Prywatności powstała w celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dokument zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administratorzy wdrożyli procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym. Administratorzy podejmują wszelkie niezbędne działania, by także ich podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu https://mosir.opole.pl jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Barlickiego 13 w Opolu. Dane kontaktowe Administratora Danych oraz dane Inspektora Danych Osobowych dostępne są pod adresem https://mosir.opole.pl w zakładce Polityka Prywatności.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Białas. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod  adresem: iod@mosir.opole.pl.

 1. Zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np.: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę, lub gdy Administrator posiada inną podstawę prawną pozwalającą przetwarzać dane osobowe.

Poniżej wyszczególnione zostały cele przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem serwisu, wraz z podstawami prawnymi:

Cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez MOSiR Opole:

Cel Podstawa prawna Zakres przetwarzanych danych Okres przechowywania danych
Prowadzenie korespondencji Art. 6 ust. 1 lit. e), RODO – zadanie realizowane w interesie publicznym w związku z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym. Dane osobowe stron korespondencji w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa.
Nawiązanie kontaktu za pomocą portalu społecznościowego Facebook Art. 6 ust. 1 lit. e), RODO – zadanie realizowane w interesie publicznym. Dane osobowe w zakresie podanym w Państwa profilu w serwisie społecznościowym Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Twoje dane, w szczególności będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń.

 

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania danych, dla którego zostały zebrane. Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają:

 • konieczność osiągnięcia danego celu;
 • okres niezbędny dla realizacji naszych usług;
 • okres na jaki została udzielona zgoda;
 • przepisy prawa.
 1. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe przechowywane są:

 • w przypadku prowadzonej korespondencji, dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa;
 • w przypadku korzystania z naszego Fanpage na stronie Facebook, dane będą przechowywane prze okres prowadzenia Fanpage lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Dane będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń.

MOSiR stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Gdy MOSiR osiągnie cel przetwarzania, wówczas usuwa lub anonimizuje dane, co ma miejsce w szczególności, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);
 • osoba, której dane dotyczą skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli przetwarzanie opiera się o art. 6.1 e) RODO);
 • nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń;
 • upłynęły terminy, które wynikają z innych przepisów.
 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, którzy pomagają nam wykonywać określone zadania i świadczyć wybrane usługi. Dane mogą być ujawniane wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną, serwisowi IT oraz dostawcom usług hostingu.

 1. Prawa osób których dane dotyczą

Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i jakie informacje o sobie chce udostępniać. Informujemy również, że Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo żądać od Administratora realizacji praw przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. Prawo do sprostowania danych – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 3. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji;
 5. Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu Administratorowi;
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 7. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 8. Prawo do złożenia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.

Tam, gdzie korzystamy z usług wykonawców, Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie.

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

 1. Zmiana Polityki Prywatności

Administrator ma prawo zmiany zapisów Polityki prywatności, np. w sytuacji pojawienia się nowego celu przetwarzania lub zmiany wykorzystywanych technologii.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem profilu na portalu Facebook

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod adresem: mosir.opole.pl.
 2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@mosir.opole.pl.
 3. Twoje dane będą przetwarzane w celu administrowania profilem, komunikowania się z użytkownikami, wchodzenia w interakcje i kierowania treści marketingowych, co stanowi realizowanie zadania w interesie publicznym (art. 6.1. e RODO). Zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z jego regulaminów.
 4. W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage. Nie będą Ci się wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora Fanpage. Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Twoje dane, w szczególności będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń.
 6. Twoje dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową, serwisowi IT lub innym podwykonawcom w zakresie obsługi kont prowadzonych przez Administratora na portalach społecznościowych.
 7. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Transfer danych osobowych do państw trzecich prowadzony jest w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (EU-US Data Privacy Framework.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

UWAGA: Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania twoich danych osobowych przez Administratora serwisu Facebook

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji mailowej

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod adresem mosir.opole.pl.
 2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@mosir.opole.pl
 3. Podane dane będziemy przetwarzać w celu:
  a. prowadzenia korespondencji, w szczególności odpowiadania na przysłane zapytania oraz dokumentowania ustaleń z wnioskodawcami, użytkownikami, kontrahentami i innymi podmiotami, co stanowi realizowanie zadania w interesie publicznym (art. 6.1. e RODO);
  b. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizowanie zadania w interesie publicznym (art. 6.1. e RODO)
 4. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa.
 5. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT. Dane mogą być również ujawniane w trybie dostępu do informacji publicznej.
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.