1. STRONA GŁÓWNA
 2. /
 3. OGŁOSZENIA
 4. /
 5. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI...

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Wszelkie zapytania prosimy kierować pisemnie na adres mailowy: sekretariat@mosir.opole.pltel. 77 454 32 66.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych. Od osoby korzystającej z prawa do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Prawo do informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Nie dotyczy to informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku gdy osoba fizyczna rezygnuje z przysługującego jej prawa do ograniczenia dostępu do informacji.

Nie można, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa wyżej, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne (w zakresie tych zadań lub funkcji).

Prawo do informacji publicznej to uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Sposób udostępniania informacji

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Udostępnianie informacji publicznych następuje:

 • poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na wniosek, jeżeli informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie,
 • poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
 • poprzez zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją,
 • poprzez wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Informacje publiczne udostępniane na wniosek czy poprzez wyłożenie ich w miejscu ogólnie dostępnym muszą być oznaczane: danymi określającymi podmiot udostępniający tę informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która przygotowała lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.

Organ administracji udostępniający informację publiczną jest zobowiązany zapewnić możliwość: kopiowania ich albo wydruk, przesłania albo przeniesienia informacji publicznej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik.

źródło: www.infor.pl