MOSiR Opole serdecznie zaprasza Panie na Dzień Kobiet, który odbędzie się 7-go marca w godz. 12.00 – 17.00 na Krytej Pływalni „Wodna Nuta”, ul Prószkowska 96 w Opolu.W tym roku Dzień Kobiet będzie wyglądał inaczej niż w poprzednich latach. Ze względu na obecną sytuację w kraju nie możemy zaproponować Wam zabiegów kosmetycznych, masaży czy poczęstunku, ale możemy zaprosić na zajęcia sportowe w wodzie.W programie:
g. 12.00 aqua Joga
g. 13.00 Aqua zumba
g. 14.00 Aqua aerobik
g. 15.00 Tabata w wodzie
g. 16.00 Aqua zumbaDodatkowo dla Pań przewidziano różne upominki:
– torby na zakupy,
– kosmetyki,
– zaproszenia na zabiegi
i inne.Bilet wstępu na basen upoważnia do udziału w zajęciach.Partnerzy:
– Bi·es
– Oriflame
– Mary Kay
– AVON Polska
– TEB Edukacja Opole
– Skibidibi- Animacje Czasu Wolnego
– Formini
– Instytut ZEN
Regulamin
„Dzień Kobiet na Wodnej Nucie”
I. Opis zajęć sportowych:
Forma zajęć ma charakter rekreacyjno-sportowy. Ich celem jest popularyzacja zdrowego stylu życia, integracja mieszkańców. Mogą uczestniczyć tylko kobiety.
Wejście na zajęcia według cennika krytej pływalni Wodna Nuta.
Miejsce : Kryta Pływalnia Wodna Nuta, ul. Prószkowska 96 w Opolu , mała niecka basenowa.
Termin 07.03.2021. od godz.12.00 do 17.00
II. Nagrody:
Organizator zapewnia upominki dla kobiet biorących udział w zajęciach.
III. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
W zajęciach nie mogą brać udziału osoby, których stan zdrowia nie pozwala na uprawianie sportu lub mają jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału w nich.
IV. Program zawodów:
– 12.00 aqua joga
– 13.00 aqua zumba
– 14.00 aqua aerobik
– 15.00 tabata w wodzie
– 16.00 aqua zumba
Postanowienia końcowe:
Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne ze zgodą na utrwalanie i nieodpłatne, nieograniczone cza-sowo rozpowszechnianie wizerunku uczestników pozyskanego w trakcie „Dnia Kobiet na Wodnej Nucie” przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, w celu publikacji relacji w wydarzenia na stronach inter-netowych i w prowadzonych mediach społecznościowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W kwestiach nie ujętych w regulaminie, obowiązuje regulamin obiektu.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z siedzibą przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane kontaktowe Administratora, w tym dane kontaktowe Inspek-tora Ochrony Danych dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na stronie www.mosir.opole.pl lub pod adresem iod@mosir.opole.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia i organizacji „Dnia Kobiet na Wodnej Nucie” co stanowi zadanie realizowane przez administratora w interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO).
Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji naszej działalności prowadzonej w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO. Dane związane z rozliczeniami płatno-ści przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przepisami podatkowymi (Art. 6.1. lit. c) RODO).
3. Dane mogą być publikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych organizatora.
4. W przypadku publikacji w mediach społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw trze-cich zgodnie z zasadami mediów społecznościowych. Transfer danych do państw trzecich opiera się o zapisy standardowych klauzul umownych, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobo-wych.
5. Państwa dane mogą być także publikowane, w ten sam sposób, przez miasto Opole jako informacje o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
6. Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audy-towe, pomoc prawną, serwis IT.
7. Dane mogą być również udostępniane współorganizatorom zajęć, tj. Bi-Es, Oriflame, Avon Polska, Mary Kay, Skibidibi – animacje czasu wolnego, Formini, Instytut ZEN.
8. Państwa dane w postaci wizerunku oraz informacje o wynikach uczestników będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do momentu zaprzestania działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu.
9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie wy-rażone poprzez akceptację regulaminu „Dnia Kobiet na Wodnej Nucie”.