Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Obsługa sztucznej ściany wspinaczkowej w charakterze operatora w okresie od 01 do 28 lutego 2022 r. na obiekcie TOYOTA PARK w Opolu.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.